ALGEMENE VOORWAARDEN

DU GARDIJN P&O

1. Begrippen

 

1.1 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Enschede;

1.2 Opdrachtgever: zij die aan du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V opdracht hebben gegeven tot het verlenen van een dienst dan wel diensten.

1.3 Dagdeeltarief: vast tarief voor vier uren.

 

2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. verstrekte opdrachten.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

 

3. Aanvaarding

 

3.1 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. is gerechtigd zonder opgaaf van reden opdrachten te weigeren. 

3.2 Alle opdrachten worden met uitsluitsel van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

 

4. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

4.1 De opdrachtgever is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de verstrekte opdracht. 

4.2 De opdrachtgever dient alle relevante informatie (bescheiden) te verstrekken in het kader van de uit te voeren opdracht. De opdrachtgever staat in voor juistheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. 

4.3 Komt de opdrachtgever zijn verplichtingen als bedoeld in dit artikel niet (tijdig) na, dan is du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. gerechtigd haar eigen verplichtingen voor rekening en risico van de opdrachtgever op te schorten. 

4.4 De opdrachtgever moet du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. te allen tijde in de gelegenheid stellen eventuele gebreken te herstellen of te doen herstellen.

 

5. Verplichtingen Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V.

 

5.1 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. neemt alle zorgvuldigheid in acht bij het uitvoeren van de opdracht. 

5.2 Op du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. rust een inspanningsverplichting. 

5.3 Opdrachten worden te allen tijde schriftelijk bevestigd.

5.4 Er wordt vertrouwelijk omgegaan met persoonsgegevens en gehandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6. Tarieven

 

6.1 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. hanteert een dagdeeltarief, daarnaast is de opdrachtgever een reiskostenvergoeding verschuldigd zodra de werkzaamheden van du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. buiten haar vestigingsplaats plaatsvinden. 

6.2 Prijsafspraken worden in de opdrachtbevestiging vermeld. 

6.3 De gehanteerde tarieven zijn te allen tijde exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

7. Betaling

 

7.1 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. factureert maandelijks waarbij een betalingsconditie geldt van veertien dagen na factuurdatum. 

7.2 Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand vanaf vervaldatum. 

7.3 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. is gerechtigd een redelijk voorschot te vragen voor de te verrichten werkzaamheden. 

7.4 Eventuele buitengerechtelijke of gerechtelijke kosten wegens niet voldoen van de factuur, komen voor rekening van de opdrachtgever.

7.5 Bij pluraliteit van de opdrachtgevers geldt hoofdelijke aansprakelijkheid.

 

8. Aansprakelijkheid Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. 

 

8.1 Voor zover du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. aansprakelijk mocht zijn uit welke hoofde dan ook, wordt de schade beperkt tot maximaal de opdrachtsom van het lopende jaar. 

8.2 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onvolledige en/of onjuiste informatieverstrekking door de opdrachtgever.

 

9. Slot bepalingen

 

9.1 Op de rechtsverhouding tussen du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

9.2 Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank te Enschede tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven. 

9.3 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. heeft het recht de algemene voorwaarden geheel of ten dele te wijzigen of aan te vullen. 

9.4 Du Gardijn Personeel & Organisatie Advies B.V. is gerechtigd om de tarieven marktconform aan te passen. 

9.5 De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede en zijn te bekijken op de website van du Gardijn

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken