ALGEMENE VOORWAARDEN

DU GARDIJN VERZEKERINGEN

Deze algemene voorwaarden  worden gehanteerd door du Gardijn Verzekeringen B.V. gevestigd te Enschede aan Colosseum 1, 7521 PV hierna te noemen “DG” en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van DG en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/ of personen niet meer voor DG werkzaam zijn.

 

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie DG enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

 

Opdracht:

De door opdrachtgever aan DG verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een Financieel Product.

 

Financieel Product:

De verzekering, spaarrekening of beleggings- object, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover DG adviseert, waarin hij bemiddelt, en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

 

Aanbieder:

De leverancier van een financieel product.

 

Art. 1: Aanbiedingen, overeenkomst, opdracht, etc.

 

1.1 Een overeenkomst tussen opdrachtgever en DG wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat DG een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. DG is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

 

1.2 Alle aan DG verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met DG en worden  door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij DG werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

 

1.3 Aan DG verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van DG, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de  aard  van de verstrekte Opdracht of uit  hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

 

1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door DG opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer  te beschouwen als fatale termijn.

 

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door DG zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Art. 2: Aanbiedingen en offertes van Financiële Instellingen en adviezen DG

 

2.1 Door DG namens een Financiële Instelling aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling.

 

2.2 Aan door DG gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen  onderhevig  zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke  door opdrachtgever is geaccepteerd, kan DG een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

2.3 Door DG aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan DG een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van DG en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor DG werkzaam zijn.

 

Art. 3: Communicatie

 

3.1 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan DG heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht DG heeft bereikt  indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

 

3.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door  DG verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door DG gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van DG het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

 

3.3 Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan  DG heeft bekend gemaakt, mag DG erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens mailadres.

 

Art. 4: Inschakeling derden

 

4.1 Het is DG toegestaan om bij de uitvoering van  de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

 

4.2 Voor zover DG bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten, etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DG is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

 

4.3 DG is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Art. 5: Honorarium en betaling

 

5.1 Het voor haar dienstverlening aan DG toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever door de aanbieder  in rekening te brengen bedragen of er kan tussen DG en opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium, provisie of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie daarvan.

 

5.2 DG is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnements- kosten, jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomend door DG en opdrachtgever.

 

5.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever doorberekend. DG is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de  kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.

 

5.4 In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door opdrachtgever moet worden voldaan alvorens DG start met de uitvoering van de opdracht

 

5.5 Facturen van DG dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door DG voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

 

5.6 Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop  van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. DG is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever.

 

5.7 Verrekening door opdrachtgever van door DG voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door DG uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

5.8 Indien opdrachtgever de door DG in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan DG te voldoen kan DG de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal € 6.775,00 en worden vastgesteld overeenkomstig de volgende staffel:

 
  • Over de eerste € 2.500,00: 15% met een minimum van € 40,00;
  • Over de volgende € 2.500,00: 10%;
  • Over de volgende € 5.000,00: 5%
  • Over de volgende € 190.000,00: 1%
  • Over het meerdere: 0,5%
 

5.9 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle  verschuldigde rente en kosten en vervolgens  van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

5.10 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van DG aanleiding geeft, is DG bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Art. 6: Informatie van Opdrachtgever

 

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan DG die hij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in  de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat DG haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

 

6.2 DG kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen indien opdrachtgever het in 6.1 bepaalde strikt naleeft.

 

6.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van DG zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn  (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is DG bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

 

6.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan DG verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat DG meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast DG het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

 

6.5 Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan DG de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

Art. 7: Aansprakelijkheid van DG

 

7.1 Iedere aansprakelijkheid van DG alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door DG bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DG wordt uitgekeerd, inclusief het door DG  te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

 

7.2 In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van DG  in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van DG alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door DG  bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien DG geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van DG en de hare beperkt tot 10% van de door de Financiële Instelling aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

 

7.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt     uitsluitend     ten     behoeve      van  opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

7.4 DG is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

 

7.5 DG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door DG gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door DG kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur.

 

7.6 DG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan DG verzonden (mail)berichten DG niet hebben bereikt.

 

7.7 DG is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van DG, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

 

7.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van DG voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

 

7.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met DG indien DG zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Art. 8: Overmacht

 

8.1 DG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor DG redelijkerwijze  niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van  DG  ontstane  veranderingen  in  de  bij  het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

 

8.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van DG geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien  aard zijn dat gebondenheid niet meer van DG kan worden gevergd.

 

Art. 9: Bescherming persoonsgegevens

 

9.1 Door opdrachtgever aan DG verstrekte persoonsgegevens zullen door DG niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of  door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover DG op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

 

9.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van DG, zal DG de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

 

Art. 10: Klachteninstituut

 

10.1 DG is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.010802. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd  aan  hetzij  de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 

10.2 DG conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft DG de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.

 

Art. 11: Verval van recht

 

11.1 Klachten met betrekking tot door DG verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van DG, te worden ingediend bij DG. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

 

11.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door DG verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Art. 12: Diversen

 

12.1 Op alle door DG uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

 

12.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen DG en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

 

12.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden DG slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen DG en opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

12.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

 

12.5 DG is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval DG tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de  datum waarop hij in kennis is gesteld van de  betreffende wijzigingen tegen  de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden.  Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde  inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door DG genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken