ALGEMENE VOORWAARDEN

DU GARDIJN VERZUIMMANAGEMENT

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

du Gardijn: du Gardijn Verzuimmanagement B.V., gevestigd te Enschede.
De werkgever: de wederpartij van du Gardijn.
De werknemer: iedere persoon die door middel van een arbeidsovereenkomst bij de werkgever in dienst is of daarmee wordt gelijkgesteld.


In het kader van projectovereenkomsten tussen du Gardijn en de werkgever wordt mede als werknemer beschouwd: iedere persoon die door de werkgever als werknemer wordt aangewezen.

dienstverlening: de in enige overeenkomst tussen du Gardijn en de werkgever overeengekomen diensten.
een abonnement: een één- of meerjarige overeenkomst waarbij, tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten door du Gardijn worden verleend in het kader van verzuimbegeleiding, reïntegratie, preventie en arbeidsomstandigheden- advisering en overige diensten.
een project: door du Gardijn op projectbasis te verlenen diensten in het kader van reïntegratie, preventie, arbeidsomstandighedenadvisering en overige diensten.
(project)overeenkomst: het door du Gardijn en de werkgever over en weer aangaan van verplichtingen jegens elkaar welke aanvangen op het moment waarop de werkgever schriftelijk een offerte/(order)bevestiging accepteert danwel wanneer du Gardijn schriftelijk heeft ingestemd met door werkgever voorgestelde afwijkingen van de offerte, en welke verplichtingen eindigen aan het einde van de looptijd van de overeenkomst dan wel wanneer ieder der partijen aan zijn verplichtingen heeft voldaan jegens de andere partij.
het verzuimpercentage: het aantal ziektedagen van alle werknemers in kalender-dagen in de verslagperiode als percentage van het aantal beschikbare kalenderdagen van alle werknemers in de verslagperiode, waarbij 1 week gelijk is aan 7 dagen per persoon. De eerste ziektedag is de dag waarop volgens de aangifte de werknemer voor het eerst wegens ziekte niet werkzaam is voor de werkgever of tijdens het werk ziek naar huis vertrekt. De laatste ziektedag is de dag vóór de dag waarop de werknemer weer in staat is volledig het werk te hervatten.
tarieflijst: overzicht waarop de door du Gardijn aangeboden diensten staan met de daarbij voor dat jaar behorende prijs.
maximeringen: de maximum hoeveelheid van een bepaalde dienst zoals opgenomen in het abonnementstarief, waarbij na overschrijding van voornoemd maximum de meerdere diensten op basis van losse verrichtingen in rekening worden gebracht.

 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Op alle offertes, (order)bevestigingen, overeenkomsten en bij voortzetting/verlenging van overeenkomsten tussen du Gardijn enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2.3. Indien in een acceptatie van een offerte van du Gardijn voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte zijn aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien du Gardijn aan de werkgever schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 
 

3. AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

3.1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door du Gardijn is bevestigd.
3.2. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.3. Wanneer door du Gardijn gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uit- drukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van du Gardijn op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien du Gardijn één of meer aan haar toekomende rechten uit deze voorwaarden gedurende een periode niet of niet volledig heeft uitgeoefend, kan de werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

4. ABONNEMENTEN 

4.1. Een abonnement wordt naar de wensen van de werkgever samengesteld uit een aantal door du Gardijn aangeboden diensten.
4.2. Wijzigingen in een abonnement zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door du Gardijn zijn bevestigd. Bij een dergelijke wijziging heeft du Gardijn het recht de tarieven te wijzigen.
4.3. De abonnementsprijs wordt door du Gardijn per kwartaal vooraf gefactureerd.

 

5. INCIDENTELE DIENSTEN, WAARONDER BEGREPEN LOSSE VERRICHTINGEN 

5.1. Op verzoek van de werkgever kan du Gardijn incidentele diensten verrichten.
5.2. Eventuele overschrijding van het afgesproken aantal diensten binnen abonnement en de frequentie daarvan gelden eveneens als incidentele diensten.
5.3. Incidentele diensten zullen op basis van de du Gardijn tarieflijst, dan wel op basis van een andere schriftelijke afspraak met de werkgever, achteraf maandelijks aan de werkgever worden gefactureerd, waarbij du Gardijn zich het recht voorbehoudt om tevens betaling vooraf te verlangen danwel deugdelijke zekerheid van de werkgever te verlangen voor de op basis van de te verrichten incidentele diensten te verrichten werkzaamheden.

 

6. PROJECTEN

6.1. De tussen de werkgever en du Gardijn overeengekomen projecten worden omschreven in de projectovereenkomst.
6.2 Indien de werkgever meer dan twee maanden geen actie meer onderneemt waarvan de voortgang in het project afhankelijk is, zal du Gardijn het project als beëindigd beschouwen en de laatste termijn factureren. Op het moment dat du Gardijn constateert dat de werkgever geen actie onderneemt, informeert hij de werkgever schriftelijk over het voornemen ohet project als beëindigd te beschouwen. Du Gardijn stelt de werkgever daarbij een redelijke termijn om alsnog actie te ondernemen. Indien de werkgever niet reageert, zal de factuur worden verzonden.
6.3. Indien geen gefixeerde prijs is overeengekomen, worden de bestede uren op basis aan het uurtarief aan de werkgever in rekening gebracht, waarbij du Gardijn zich het recht voorbehoudt om eventuele verdere kosten die samenhangen met het op basis van het voorgaande niet volledig uit kunnen voeren project, door te berekenen.
6.4. In dit geval zal du Gardijn het verschuldigde per maand achteraf factureren. 

 

7. DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING

7.1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar. Bij aanvang van de overeenkomst gedurende het kalenderjaar geldt een periode van het lopende kalenderjaar plus een volgend volledig kalenderjaar.
7.2. Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst voor een zelfde periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de partijen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de periode bij aangetekend schrijven heeft opgezegd.
7.3. Tussentijdse ontbinding is, behoudens de gevallen hieronder genoemd onder artikel 7.4 en 7.5. niet mogelijk.
7.4. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief indien:

  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
  • voor de werkgeverfaillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, betaling wordt aangevraagd dan wel, in geval van natuurlijke personen, de werkgever is voorgedragen c.q. ressorteert onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

7.5. Voorts is du Gardijn gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in die gevallen waarin verdere nakoming van du Gardijn in redelijkheid niet kan worden verlangd.
7.6. Overgang van onderneming of fusie is voor de werkgever geen reden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
7.7. Indien bij beëindiging van een overeenkomst (niet-)medische gegevens dienen te worden overgedragen, met inachtneming van artikel 11, dan is du Gardijn gerechtigd om de daarmee verband houdende kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van overdracht van de medische gegevens vervalt iedere aansprakelijkheid van du Gardijn terzake, welke voortvloeit uit handelen en/ of nalaten na de betreffende overdracht van de medische dossiers.
7.8. In geval van overdracht van medische dossiers aan een andere Ziekteverzuimbegeleidingsdienst. Du Gardijn is gerechtigd eerst aan overdracht van medische dossiers mee te werken, nadat alle door de opdrachtgever aan du Gardijn verschuldigde bedragen, inclusief de kosten die verband houden met de opdracht, zijn voldaan.

 

8. TERMIJNEN EN ANNULERING 

8.1. Voor zover in de offerte of de overeenkomst geen termijnen zijn vermeld, zal du Gardijn haar diensten verlenen binnen de voor du Gardijn gangbare termijnen. Voor de bepaling van bovengenoemde termijnen komt in ieder geval verhindering, het niet reageren of het niet verschijnen van de werknemer op verzoek van du Gardijn, voor risico van de werkgever.
8.2. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
8.3. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer, doch niet meer dan 15 werknemers, dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door du Gardijn 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
8.4. Bij annulering van afspraken betreffende meer dan 15 werknemers of betreffende een project wordt 10% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht, indien dit uiterlijk 3 weken voor de afgesproken dag geschiedt;nadien wordt 100% van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.
8.5. Altijd, indien annulering niet of te laat geschiedt, is du Gardijn gerechtigd de desbetreffende door du Gardijn aangeboden en/of overeengekomendienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 

9. UITVOERING DIENSTVERLENING

De werkgever verstrekt du Gardijn alle informatie die du Gardijn naar haar beoordeling nodig heeft voor het deugdelijk uitvoeren van de overeengekomen diensten en zal ook alle redelijke aanwijzingen van du Gardijn opvolgen.
9.2. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt, dan wel de instructies niet zijn opgevolgd of de noodzakelijke medewerking van (medewerkers van) opdrachtgever niet wordt verleend, treden partijen in overleg. Nadat is gebleken dat dit niet tot resultaat heeft geleid, heeft du Gardijn het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten en/ of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
9.3. De werkgever kan de ziek- en herstelmeldingen van de werknemers uitsluitend doorgeven op één van de volgende wijzen: elektronische melding via de du Gardijn portal, per standaard faxformulier of per standaard E-mail formulier aan du Gardijn.
9.4. Bij ziekmeldingen wordt voor de vastlegging van de start van de dienstverlening, als datum van binnenkomst, de datum van de registratie door du Gardijn beschouwd.
9.5. De werkgever verleent de medewerkers van du Gardijn toegang tot zijn bedrijf en stelt deze in de gelegenheid inzicht te krijgen in de arbeidsomstandigheden en de daarop betrekking hebbende bedrijfsvoering.
9.6. du Gardijn heeft het recht om ten gevolge van wettelijke regelingen de inhoud van de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen, zonder dat dit de werkgever recht geeft om de overeenkomst te ontbinden.
9.7. Werkgever verleent aan du Gardijn toestemming om alle relevante gegevens bij de (voormalige) Arbo-dienst op te vragen.
9.8. Werkgever verleent aan du Gardijn toestemming om ziekmeldingsoverzichten ten behoeve van de verzekeringsportefeuille welke ook bij du Gardijn is ondergebracht te versturen.
9.9. Werkgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het melden van bedrijfsongevallen en andersoortige schades bij zijn verzekeraar. du Gardijn kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor een schade voortvloeiend uit een te late melding of het ontbreken van een melding bij de verzekeraar(s).

 

10. TARIEVEN, GRONDSLAGEN TARIEVEN EN EXTRA KOSTEN 

10.1. Alle tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele op de overeenkomst vallende heffingen en/of belastingen zijn voor rekening van de werkgever.
10.2. De tarieven zijn telkens voor ten hoogste één contractperiode geldig.
10.3. du Gardijn behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen conform het eerstgepubliceerde prijsindexcijfer van de maand december van enig jaar voor CAO-lonen voor de bedrijfssector voor de commerciële dienstverlening, door het CBS in het jaar voorafgaand aan de tariefsverhoging gepubliceerd.
10.4. Deze tariefsaanpassing middels indexering gaat in per 1 januari van ieder jaar voor nieuwe contracten en de contracten die per 1 januari worden verlengd.
10.5. Du Gardijn behoudt zich het recht voor tarieven (anders dan met het prijsindexcijfer), dienstverlening en/of voorwaarden per einde overeengekomen datum van de overeenkomst te wijzigen. De werkgever wordt geacht met de wijzigingen te hebben ingestemd tenzij hij du Gardijn binnen 30 dagen na de kennisgeving het tegendeel bericht. Bij dergelijk bericht vindt geen stilzwijgende verlenging plaats.
10.6. Ingeval het aantal werknemers van invloed is op hetgeen de werkgever aan du Gardijn verschuldigd is, geldt als basis de meest recente verzamelloonstaat bij aanvang van de overeenkomst en vervolgens telkens het aantal werknemers per ingangsdatum van het nieuwe contractjaar.
10.7. Ingeval het verzuimpercentage van invloed is op hetgeen de werkgever aan du Gardijn aan abonnementsvergoeding is verschuldigd, wordt bij het eerste contractjaar uitgegaan van het door de werkgever opgegeven verzuimpercentage over het kalenderjaar voorafgaand aan de datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst. Vervolgens wordt bij de berekening van de abonnementsvergoeding per volgend contractjaar telkens uitgegaan van het door du Gardijn vastgestelde verzuimpercentage over het voorgaande contractjaar. Bij een meldingsfrequentie hoger dan de gemiddelde du Gardijn meldingsfrequentie behoudt du Gardijn zich het recht voor om af te wijken van haar standaarddienstverlening en tarieven.
10.8. Aan het einde van het contractjaar wordt het gemiddelde aantal werknemers berekend, waarna creditering of facturering plaatsvindt en op basis waarvan de geconstateerde overschrijdingen van de maximeringen worden afgerekend.
10.9. De werkgever is verplicht op verzoek van du Gardijn een verklaring van een registeraccountant betreffende het aantal werknemers te overleggen of vertegenwoordigers van du Gardijn inzage in de ten deze relevante stukken te verschaffen. Indien het aantal werknemers meer dan 5% positief afwijkt van het aantal opgegeven werknemers, zal de werkgever de kosten van dit onderzoek dienen te dragen. Bovendien dient de werkgever dan het alsnog verschuldigd gebleken bedrag aan abonnementsgelden aan du Gardijn te betalen.
10.10. Kosten die worden gemaakt doordat derden worden ingeschakeld, zijn niet begrepen in de tarieven zoals vermeld in de offerte ofovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien na voorafgaand overleg met de werkgever derden worden ingeschakeld voor de aan de werkgever te leveren diensten, worden de kosten hiervan, vermeerderd met hieraan verbonden kosten van du Gardijn, aan de werkgever in rekening gebracht. Kosten in verband met het vragen van inlichtingen, waaronder begrepen het vragen van inlichtingen bij de curatieve sector en het opvragen van medische dossiers bij de voormalige Arbo-dienst, alsmede kosten verbonden aan door du Gardijn op grond van (wettelijke) regelingen in te schakelen derden komen - ook indien hierover geen voorafgaand overleg met de werkgever heeft plaatsgevonden -in ieder geval voor rekening van de werkgever.
10.11. In een situatie als bedoeld in artikel 9 sub e is du Gardijn gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten achteraf te factureren.

 

11. GEHEIMHOUDING, DOSSIERBEHEER EN INZAGERECHT 

11.1. du Gardijn zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, behoudens voor zover du Gardijn als gevolg van een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel daartoe is verplicht of dat zij toestemming van werkgever heeft verkregen.
11.2. du Gardijn zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
11.3. du Gardijn zal van de werkgever en van de betrokken werknemers een dossier bijhouden.
11.4. Slechts de werknemer heeft recht op inzage in zijn eigen werknemerdossier. Een derde kan slechts inzage in dit dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de desbetreffende werknemer.
11.5. De werkgever heeft recht op inzage in zijn eigen werkgeverdossier.

 

12. FACTURERING EN BETALING 

12.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de werkgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan du Gardijn te betalen.
12.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De verplichting van du Gardijn tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente is verschuldigd. De werkgever zal door du Gardijn tijdig op de hoogte worden gesteld van voornoemde opschorting van haar dienstverlening. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van de werkgever om hierover relevante mededelingen te doen aan zijn werknemers. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de werkgever. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld in overeenstemming met de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
12.3. Voor het geval naar het oordeel van du Gardijn de financiële positie van de werkgever risico’s met zich meebrengt, is du Gardijn gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

 

13. AANSPRAKELIJKHEID 

13.1. Du Gardijn zal steeds bij de uitvoering van de overeenkomst de grootste zorgvuldigheid betrachten. Mocht du Gardijn evenwel een fout maken bij de uitvoering van de overeenkomst, en aansprakelijk worden gehouden voor schade van de wederpartij, dan is de aansprakelijkheid van du Gardijn beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
13.2 Du Gardijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat du Gardijn is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
13.3 De aansprakelijkheid van du Gardijn is altijd beperkt tot het bedrag dat ter zake door de du Gardijn gesloten verzekering wordt uitgekeerd, voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt, bij lopende overeenkomsten die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis ten hoogste drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst gemoeid is en bij die op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis langer dan drie maanden hebben geduurd: tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid over de periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schade veroorzakende gebeurtenis.
13.4 Het bepaalde in lid 13.3 van dit artikel is mede van toepassing op de door du Gardijn ingeschakelde derden.
13.5 Aan de schadeverzekering van du Gardijn kan de wederpartij geen rechten ontlenen, behoudens met instemming van die verzekeraar.
13.6 du Gardijn is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Du Gardijn is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade van de wederpartij, daaronder tevens begrepen schade van derden, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
13.7 De wederpartij van du Gardijn is verplicht een verzekering voor wettelijk aansprakelijkheid (WA) te sluiten, opdat ook aan zijn zijde schade, hoe ook ontstaan, verzekerd is.
13.8 du Gardijn is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de werkgever of een werknemer door du Gardijn mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd. du Gardijn kan niet aansprakelijk worden gehouden wanneer de Wet Verbetering Poortwachter niet naar behoren wordt uitgevoerd door werkgever of werknemer of het beleid van de bedrijfsarts niet wordt gevolgd danwel uitgevoerd.
13.9 In geval van mondelinge informatie en/of verzoeken is du Gardijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
13.10 De werkgever vrijwaart du Gardijn voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van werkgever.
13.11 du Gardijn is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan du Gardijn kunnen worden toegerekend. Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in dit geval verstaan elke omstandigheid die de naleving van de overeenkomst belemmert en die in redelijkheid niet voor risico van du Gardijn behoort te komen.
13.2 Ingeval du Gardijn lopende ziektegevallen overneemt van de voormalige Arbo-dienst van de werkgever, is du Gardijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan door een handelen of nalaten ten aanzien van deze ziektegevallen, indien dit handelen c.q. nalaten zich heeft voorgedaan in de periode vóór overname.
13.13 In geval van overdracht van medische dossiers aan een andere ziekteverzuimbegeleidingsdienst en/of Arbo-dienst vervalt daarmee iedere aansprakelijkheid van du Gardijn.
13.14 Werkgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij du Gardijn aansprakelijk wil stellen. 

 

14. TOEPASSING RECHT EN GESCHILLEN 

14.1 Werkgever is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij du Gardijn aansprakelijk wil stellen.
14.2 Op alle door du Gardijn uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.3 In geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een offerte dan wel een overeenkomst, die tot de competentie van de Rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank in Almelo bevoegd.

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 06090376 bij de Kamer van Koophandel te Enschede.

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken