AANSPRAKELIJKHEID EN RI&E

In de week van de RI&E delen wij graag wat meer informatie over het belang van het op orde hebben van de RI&E. Om dit te begrijpen staan we eerst stil bij de werkgeversaansprakelijkheid en de zorgplicht van de werkgever. Tot besluit geven we een voorbeeld uit de praktijk, waaruit heel goed het risico naar voren komt wat het risico is wanneer uw als werkgever de RI&E niet op orde heeft.


Werkgeversaanspraklijkheid

In het burgerlijk wetboek (boek 7, artikel 658) wordt Werkgeversaansprakelijkheid onder andere omschreven in onderstaande twee leden.


Lid 1

De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.


Lid 2

De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.


Zorgplicht Werkgever

In lid 1 staat een plicht vermeld voor de werkgever, de zogenaamde zorgplicht van de werkgever. In dit lid gaat het name om de veiligheid die dient te worden gewaarborgd. De werkgever dient te voorkomen dat de werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden schade zal lijden. Indien de werkgever kan aantonen dat zorgplicht door hem is nagekomen, of indien de schade kan aantonen dat de zorgplicht door hem is nagekomen, of indien de schade die de werknemer heeft geleden een belangrijk gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, dan kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade.


Indien er sprake is van een schade, dan dient de werkgever aan te tonen dat er geen causaal verband is tussen de schade en de uitoefening van de werkzaamheden. Dit komt erop neer dat de werkgever dient te bewijzen dat hij niet aansprakelijk is voor de schade die is opgelopen door de werknemer.


Aansprakelijkheidsverzekering en RI&E

Bedrijven kunnen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten en hierbij is een goede RI&E een must.


 • Bij het aanvragen van deze verzekering zal altijd naar de RI&E gevraagd worden indien men ook de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Het is ook helaas zo dat bedrijven, die met bepaalde stoffen werken zoals asbest, er geen dekking meer is op de huidige verzekering.
 • Er kunnen clausules op de verzekering zitten met verhoogd eigen risico bij letselschade, wanneer werkgever zich niet aan de Arbowetgeving heeft gehouden.
 • Bij een letselschade met blijvende invaliditeit wordt de arbeidsinspectie ingezet wordt er direct gevraagd naar een kopie van de RI&E.


  Voorbeeld uit de praktijk

  Eén van onze schadebehandelaars kwam in de praktijk in aanraking met een asbestzaak. Schadebehandelaar: “Werknemers, maar ook oud-werknemers, worden bijgestaan door IAS (Instituut Asbest Slachtoffers). Het IAS stelt de werkgever of oud-werkgever dan aansprakelijk. In dit geval werkte de man er in de jaren 1983 tot 1995. Toen werkte men nog met asbest.” De man werd in 2011 ziek ten gevolge van het werken met asbest. Met terugwerkende kracht is de oud-werkgever alsnog aansprakelijk gesteld. Schadebehandelaar: “De toen huidige AVB gaf geen dekking voor asbest. Desondanks is er nog een uitweg voor de werkgever indien bekend is welke aansprakelijkheidsverzekering met asbestdekking er in het verleden liepen. De genoemde schade is op deze manier op een oude polis afgewikkeld. De werkgever kon niet aantonen of deze man wel met asbest had gewerkt en onder welke omstandigheden.” Uiteindelijk werd de werkgever volledig aansprakelijk gehouden voor de letselschade claim.


  Advies & ondersteuning 

  Wilt u als ondernemer uw RI&E op orde hebben? Kunnen wij u adviseren over aansprakelijkheidsverzekering? Neem vrijblijvend contact met onze deskundige en ervaren medewerkers van du Gardijn Verzekeringen. Onze adviseurs informeren u graag, geven advies én bieden ondersteuning waar nodig.


  LAATSTE NIEUWS

   

  GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

  GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

  Op LinkedIn hebben we jullie in 2020 meegenomen in het verhaal van Wouter d...
  LEES MEER
  WERKEN MET STAGIAIRES

  WERKEN MET STAGIAIRES

  Veel bedrijven werken met stagiaires omdat ze nieuwe kennis meebrengen, vol...
  LEES MEER
  POSITIEVE INVLOED HRM

  POSITIEVE INVLOED HRM

  HRM heeft een positieve invloed op medewerkers tijdens corona. HR-professio...
  LEES MEER
  BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

  BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

  Wanneer een organisatie op zoek gaat naar advies of ondersteuning op het ge...
  LEES MEER
  VOORBEREIDING OP DE WINTER

  VOORBEREIDING OP DE WINTER

  Heb jij je al voorbereid op de winter? Voorkom schade aan jouw bedrijfspand...
  LEES MEER
  DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

  DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

  Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat het herstel van een zieke medewerke...
  LEES MEER
  YILMAZ AKCAY

  YILMAZ AKCAY

  Wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bedrijfsarts Yilmaz Akc...
  LEES MEER
  SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

  SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

  Subsidies zijn tijdelijke bijdrages van niet-commerciële organisaties als d...
  LEES MEER
  PREVENTIE WERKSTRESS

  PREVENTIE WERKSTRESS

  Deze week is het de week van de werkstress. In deze week ligt de focus op d...
  LEES MEER
  EIGENRISICODRAGER

  EIGENRISICODRAGER

  Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) of voo...
  LEES MEER
  NIEUWSOVERZICHT

  Bellen

  Mailen

  Facebook

  LinkedIn

  Zoeken